Klientská zóna

Všeobecné pravidlá a podmienky využívania klientskej zóny na stránke www.bytosprava.sk

 

 1. Poskytovateľom klientskej zóny na internetovom portáli www. bytosprava.sk je spoločnosť Bytospráva, s.r.o., so sídlom Nobelova 1, 831 02 Bratislava, IČO 31357407 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 5675/B, ktorá vydáva tieto Všeobecné pravidlá a podmienky využívania klientskej zóny, upravujúce podmienky poskytovania a využívania elektronických služieb a tiež práva a povinnosti poskytovateľa a práva a povinnosti registrovaného používateľa.
 2. Spoločnosť Bytospráva, s.r.o. má vo svojom predmete podnikania správu bytového a nebytového fondu. V rámci výkonu správy má uzatvorené v súlade s § 8a zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. v platnom znení s vlastníkmi bytových a nebytových domov zmluvy o výkone správy a so spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej NP) mandátne zmluvy o zabezpečení výkonu správy.
 3. Uvedená klientská zóna je určená výhradne pre vlastníkov bytov a NP, s ktorými má poskytovateľ uzatvorené ako správca platné zmluvy a zabezpečuje výkon správy pre týchto vlastníkov bytového alebo nebytového domu. Klientská zóna slúži výhradne pre vlastníkov za účelom splnenia si povinnosti správcu, vyplývajúce mu zo zákona o vlastníctve bytov a NP, a to najmä § 8b ods. 2 písm. f), h), l) : „Pri správe domu je správca povinný: f) umožniť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, h) vypracúvať ročný plán opráv, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky údržby a opráv domu na kalendárny rok, l) priebežne zverejňovať na mieste v dome obvyklom v spoločných častiach domu alebo na webovom sídle správcu, ak ho má zriadené, postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk.“
 4. Pre každý bytový alebo nebytový dom (t.j. pre každú zmluvu) je vytvorená v klientskej zóne samostatná uzavretá neverejná skupina, do ktorej nemajú prístup vlastníci iných domov ani tretie osoby. Na získanie prístupu k údajom poskytovaným správcom pre daný dom je povinný každý vlastník sa najprv ako žiadateľ zaregistrovať, a to zadaním požadovaných vstupných údajov a akceptáciou týchto Všeobecných pravidiel, čím vyjadrí svoj jednoznačný súhlas s ich znením a záväzok sa nimi riadiť. Správca následne zašle žiadateľovi potvrdenie na ním uvedenú e-mailovú adresu s uvedením prístupového mena a hesla, čím je registrácia žiadateľa vykonaná. Pri prvom prihlásení vlastník musí správne určiť bytový (nebytový) dom (skupinu), do ktorej sa registroval.
 5. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu medzi správcom domu a vlastníkom bytu (NP), poskytovateľ ukončí poskytovanie elektronických služieb deaktiváciou prístupového mena a hesla registrovaného používateľa.
 6. Akceptovaním týchto Všeobecných pravidiel udeľuje Registrovaný používateľ v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom pre poskytovanie elektronických služieb počas platnosti Všeobecných pravidiel. Registrovaný používateľ ako vlastník bytu (NP) si je vedomý, že podľa §9 ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a NP : Správca je oprávnený na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky.“
 7. Registrovaný používateľ si je vedomý, že správcom poskytované údaje a informácie v klientskej zóne sú určené výhradne vlastníkom bytov a NP v spravovanom bytovom dome a zaväzuje sa neposkytnúť ich tretej osobe, zabezpečiť ich bezpečnosť a ochranu pred zneužitím. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo zneužitie akýchkoľvek informácií, elektronických súborov a dát umiestnených v klientskej zóne.
 8. Registrovaný používateľ je povinný:
  1. uvádzať skutočné a pravdivé informácie o svojej osobe pri registrácii a využívaní elektronických služieb,
  2. využívať poskytované elektronické služby v súlade s týmito Všeobecnými pravidlami, právnym poriadkom SR a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi normami,
  3. chrániť prístupové meno a heslo pred jeho zverejnením, sprístupnením tretím osobám, či zneužitím, a pri podozrení alebo zistení ktorejkoľvek z týchto skutočností alebo iného neoprávneného použitia, je povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa,
  4. oznamovať poskytovateľovi bez zbytočného odkladu zmenu údajov, potrebných pre vzájomnú komunikáciu s poskytovateľom,
  5. zdržiavať sa konania, ktoré možno klasifikovať ako zneužívanie elektronických služieb, a ani neumožniť svojím konaním takéto zneužívanie tretej osobe.
 9. Poskytovateľ je oprávnený :
  1. obmedziť alebo prerušiť poskytovanie elektronickej služby na nevyhnutný čas z dôvodu:
   • vykonávania opráv, servisu alebo údržby zariadení, alebo z iných závažných prevádzkových alebo technických dôvodov,
   • ak registrovaný používateľ porušuje tieto Všeobecné pravidlá,
   • ak používateľ zneužíva elektronickú službu alebo umožňuje zneužívanie tretej osobe.
  2. deaktivovať prihlasovacie meno a heslo registrovanému používateľovi v prípade, ak ten porušuje tieto Všeobecné pravidlá.
 10. Prístupové meno a heslo zadáva užívateľ pri registrácii a využíva sa pri overovaní identity registrovaného používateľa pri vstupe do klientskej zóny. Prístupové meno a heslo je jedinečné pre daného používateľa, jeho jedinečnosť je zabezpečená algoritmom aplikácie prihlasovania sa na portál.
 11. Za prípadné škody, ktoré spôsobí registrovaný používateľ zneužitím prístupového mena a/alebo hesla, alebo jeho použitím v rozpore s týmito Všeobecnými pravidlami, zodpovedá registrovaný používateľ v plnom rozsahu.
 12. Poskytovateľ nezodpovedá za zamedzenie alebo obmedzenie používania elektronických služieb registrovaným používateľom v prípade útokov, tým sa najmä rozumie stav, keď je prístup k serveru klientskej zóny získaný využitím slabých miest či chýb informačného systému alebo slabých miest či chýb, ktoré sa môžu vyskytovať v službách alebo zariadeniach poskytovateľa dodaných tretími osobami či subdodávateľmi. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá registrovanému používateľovi za akúkoľvek škodu alebo ujmu vzniknutú v dôsledku nemožnosti využívať elektronické služby, alebo v dôsledku možnosti ich využívať v obmedzenom rozsahu, z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu, či akejkoľvek inej prekážky existujúcej na strane používateľa brániacej poskytovateľovi v riadnom poskytovaní elektronických služieb.
 13. Tieto Všeobecné pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2016 a sú platné na dobu neurčitú.
 14. Všeobecné pravidlá sú zverejnené na webportáli www.bytosprava.sk.