Klientská zóna

Ekonomické činnosti

Každému bytovému domu je pridelený ekonóm, ktorý je nielen kontaktnou osobou pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bežných ekonomických záležitostiach, ale je priamo zodpovedný za vedenie ekonomickej agendy. Výpisy z účtovníctva domu, najmä pohyby na bankovom účte domu, či tvorba a použitie fondu prevádzky, údržby a opráv sú predkladané vlastníkom bytov a NP každý mesiac či už prostredníctvom zástupcu vlastníkov alebo všetkým vlastníkom modernou formou cez bezplatný webportál našej spoločnosti - cez klientskú zónu.