Klientská zóna

Termín ročného vyúčtovania služieb

Termín ročného vyúčtovania služieb

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov!
S ohľadom na aktuálnu situáciu okolo koronakrízy Vám týmto oznamujeme, že aj pri vynaložení maximálneho úsilia nebudeme môcť dodržať termín vypracovania ročných vyúčtovaní služieb spojených s užívaním bytov a NP za rok 2019 vo všetkých nami spravovaných domoch v termíne do 31.5.2020. Dôvodom je najmä meškanie služieb zo strany dodávateľov.
K dnešnému dňu ešte stále nemáme doručené vyúčtovacie faktúry za teplo a teplú úžitkovú vodu za rok 2019 od všetkých dodávateľov tepla. Po ich doručení je potrebné ich spracovať a následne zadať ročné náklady a spotreby externým rozúčtovateľom tepla podľa pomerových meračov tepla (Techem, ista, Enbra...). Tieto firmy majú zmluvnú lehotu 6 týždňov na spracovanie a zaslanie rozúčtovaní, navyše ich pracovníci sú väčšinou doma a pracujú cez home office. Až po doručení rozúčtovaní od týchto spoločností môžeme začať spracovávať a následne distribuovať vyúčtovania služieb vlastníkom bytov a NP v nami spravovaných domoch.
Za uvedenú situáciu sa ospravedlňujeme.
Prajem Vám to najdôležitejšie - pevné zdravie.
S pozdravom
Ing. Stanislav Lackovič -konateľ spoločnosti

Komentráre